23.11.55

ห้อง 4/5 ผลการทำบทปฏิบัติการระบบทางเดินอาหารของกบ

 ครูไวยุ์

รายงานผลการทำบทปฏิบัติการระบบทางเดินอาหารของกบ ห้อง ม.4/5

การศึกษาลักษณะของกบ (The digestive tract of frog)

    1. การศึกษาลักษณะภายนอกและภายใน  วางกบไว้ในถาดผ่าตัด 

        1.1 ศึกษาลักษณะภายนอก เช่น ขนาด สีลำตัว หัว ปาก ตา ขา 
        1.2 ใช้กรรไกรผ่าตัดสอดเข้าทางปากด้านข้าง ผ่าช่วงหัวตลอดไปจนถึงท้อง ไปจนถึงทวารหนัก ระมัดระวังอย่าให้โดนอวัยวะภายใน
        1.3 แยกให้แผ่ออก ศึกษาลักษณะทางเดินอาหารตั้งแต่ปาก (mouth) จนถึงทวารหนัก (anus) 
        1.4 ดึงอวัยวะทางเดินอาหารออกมา ระวังอย่าให้ขาด ใช้เข็มหมุดปักส่วนที่เป็นอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร
    2. เตรียมการนำเสนอ และเขียนรายงาน

ภาพประกอบการศึกษาระบบทางเดินอาหารของกบ


รูป 1.1 ลักษณะภายนอกของกบก่อนดำเนินการผ่าตัด


รูป 1.2 กบกำลังดำเนินการลังดำเนินการผ่าตัด


รูป 1.3 กบหลังดำเนินการลังดำเนินการผ่าตัด


วีดิโอ 1 การผ่าตัดศึกษาทางเดินอาหารของกบ


ผู้จัดทำ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 
กลุ่ม

1. นายกฤตนู หวั่งธรรมมั่ง เลขที่ 3
2. นายป่าไม้ สารารักษ์ เลขที่ 13
3.นางสาวญันณา หมัดอาด้ำ เลขที่ 23
4. นางสาวนภัสสร แสงเพ็ง เลขที่ 33
5.นางสาวเรียวฟาง สีโยม เลขที่ 43

กลุ่ม 10

1.นายธนวัฒน์ สุขบัวแก้ว เลขที่ 10
2.นายศศิศ เธียรมนตรี เลขที่ 20
3.นางสาวณัฐณิชา ธิษฌามดี เลขที่ 30
4.นางสาวภัสสร รุจิอรวัฒน์ เลขที่ 40
5.นางสาวเอมาลินี บาเหะ เลขที่ 50

ครูผู้ควบคุม
นางไวยุด๊ะ  เหตุเหล๊าะ
นางสาวมาเรียม วัทนาด
นางสาววิกานต์ดา แหละคิ่น
นายเตวิช วงศ์สฤษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น